dimecres, 14 de març de 2018

(2018-03-012) "La Seu romànica de Girona: la resurrecció d'un monument oblidat"

El passat dilluns dia 12 de març de 2018, a la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans, tingué lloc la quarta de les conferències del cicle «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC».

El Dr. Marc Sureda Jubany, conservador del Museu Episcopal de Vic, impartí la conferència «La Seu romànica de Girona: la resurrecció d’un monument oblidat».

El Dr. Sureda, basant-se en les recerques de seva pròpia tesis doctoral sobre la seu romànica gironina, proposà com podria haver estat aquest edifici i com aquestes recerques van poder incidir en l’art romànic català, tenint en compte que del temple consagrat al 1038 gairebé no en queda cap element, ja que fou substituït per la fàbrica gòtica actual.

La conferència s’inicià amb un repàs per la historiografia que havia tractat la catedral romànica amb major o menor encert: des de Pujades al segle XVII, passant per Joan Gaspar Roig i Jalpí, Onofre Reyes, Jaime Villanueva, Bonaventura Bassegoda i Josep Puig i Cadafalch. Més recentment també es va reivindicar la tasca del canonge arxiver de Girona, Jaume Marquès i de l’arquitecte Joan-Albert Adell. La recerca d’aquests autors es basava en l’estudi de les restes d’època romànica conservades a la Catedral de Girona (torre de Carlemany, claustre) o bé en la documentació que referia a l’espai.

Entre els anys 1994 i 1996 es van dur a terme els primers exàmens amb georadar a l’interior del temple que insinuaven algunes estructures, i això permeté la possibilitat d’obrir cales arqueològiques entre 1998 i 1999, amb uns resultats molt interessants: Per una banda es pogué constatar la urbanització de la terrassa on s’assenta la Seu en època romana, probablement relacionada amb les àrees del fòrum i el temple de Gerunda. D’altra banda, aparegueren diverses restes identificables amb la catedral romànica, que permeteren localitzar l’estructura d’un cos occidental, que ja es coneixia documentalment, amb una graonada d’accés a la nau i indicis de dos arcosolis funeraris que haurien pogut correspondre’s amb els enterraments originals d’Ermessenda de Carcassona i el comte Ramon Berenguer II. A més, es trobaren alguns murs i un lleu indici sota l’Altar Major que es podria interpretar com el límit oriental de l’església.

A partir de les troballes materials es va suposar una planta per l’edifici romànic amb una sola nau, amb una capçalera de cinc altars i amb un cos occidental molt desenvolupat, tripartit, amb un baptisteri i un campanar a banda i banda. Els resultats es publicaren l’any 2000 i tingueren un gran ressò en forma de publicacions, exposicions, monografies, etc. Entre 2001 i 2002 es feren més excavacions en els “soterranis de la catedral” i a 2004 nous sondejos arqueològics permeteren documentar algun fragment més del cos occidental. L’any 2008 el Dr. Sureda presentà la seva tesis doctoral i feu alguna lleugera modificació sobre la proposta inicial.

Durant la segona part de la ponència el Dr. Sureda va passar a comentar els problemes de restitució que es van trobar enfront de l’edifici romànic. Un dels problemes abordava la morfologia de la capçalera, la part més desconeguda del conjunt, i dels 5 altars que havia de contenir. Es va recórrer a la planta de Vic, una catedral de cronologies i ambients constructius semblants, com a possible paral·lel a partir d’un plànol que aparegué a l’Arxiu de Mataró, en que els absis eren quadrats i embeguts al mur, però continua sense haver-hi prous indicis. Un altre problema era si la nau era única o triple. La tendència ha estat inclinar-se més aviat a la nau única, pel que se’n extreu als esments de la documentació, i de nou es troba el paral·lel amb la Catedral de Vic. El Dr. Sureda apuntà la idea de que la nau única troba precedents en el món carolingi i otonià, i que Narbona, la catedral metropolitana d’aquell moment, coneguda i possiblement presa com a referència, també era una església de nau única del s. IX.

Finalment es feu una relació entre les restes escultòriques trobades a la seu gironina i d’altres existents al monestir de Sant Daniel, amb una evident voluntat classicitzant. Així mateix es fixà en la tria de materials de la torre de Carlemany, un procediment constructiu que es pot resseguir en altres esglésies del territori proper com Sant Miquel de Cruïlles, Sant Andreu de Sureda o Sant Genís les Fonts. Finalment proposà una possible articulació mural de la Seu romànica semblant a la de Sant Ponç de Corbera o a ja esmentada de Sant Andreu de Sureda, a base de pilars amb semicolumnes adossades i arcs torals que repartien el pes dels murs.

Com a colofó es parlà del funcionament litúrgic de la Catedral de Girona, a partir d’una consueta de 1360 molt detallada, on s’esmenta la itinerància de les misses matinals als primitius altars de la seu, una pràctica que s’impulsà des d’Aquisgrà al segle IX per Alcuí de York. També de la similitud entre el cos occidental de Girona i els altres coneguts a Ripoll o Cuixà, i de la possibilitat hipotètica que el bisbe Oliba hagués participat en el disseny de la catedral per demanda dels seus germans (promotors i bisbe de l’obra).

Finalitzada l’explicació, es donà pas al torn de preguntes dels assistents.


dissabte, 10 de març de 2018

(2018-03-10) Visita al monestir de Sant Cugat del Vallès

(2018-03-05) Una aturada als Pirineus: Sant Climent de Taüll

El passat dilluns dia 5 de març de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans, tingué lloc la tercera de les conferències del cicle «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC».

La Dra. Milagros Guardia Pons, catedràtica d’Història de l’Art Medieval de la Universitat de Barcelona, impartí la conferència “Una aturada als Pirineus: Sant Climent de Taüll”.

La Dra. Guardia féu un recorregut historiogràfic a propòsit de Sant Climent de Taüll, fent èmfasi en les aportacions més significatives dels autors que l’han estudiat, així com també en els punts que han generat més debat entre els especialistes.

Malgrat que Jaime Pasqual a la seva obra El antiguo obispado de Pallás en Cataluña (1785) ja elaborà un dels primers estudis epigràfics de la coneguda columna de l’interior de Sant Climent, no fou fins a principis del s. XX que se’n féu pròpiament la descoberta i començà l’interès científic per aquest edifici.

L’any 1907, tres anys després de la visita de Lluís Domènech i Montaner a la vall de Boí, l’Institut d’Estudis Catalans organitzà una missió a la vall per tal que s’estudiessin els conjunts murals de les esglésies. Formaren part d’aquesta expedició Mossèn Gudiol, Josep Puig i Cadafalch, i el fotògraf Adolf Mas. Aquesta primera expedició proporcionà una transcripció de la inscripció de la columna de l’interior, esbossos de la planta i fotografies de Sant Climent.

Puig i Cadafalch, en tornar, demanà al Ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts que Sant Climent fos declarat monument nacional. Anys més tard, en ser arrencades les pintures murals, passaren a conservar-se al Museu d’Art i Arqueologia, al Palau de la Ciutadella.

L’estudi rigorós de les pintures no s’inicià fins que no foren exhibides al museu, als anys vint. Els estudis de Joaquim Folch i Torres, Gertrude Richert i Mossèn Gudiol -tots tres dels anys vint- se centraren en qüestions de tipus iconogràfic.

Chandler R. Post, des de la Universitat de Harvard, l’any 1930, en un esforç per superar tòpics, provà d’inserir els exemples de la pintura hispànica dins del context de la Història de l’Art. Post, en el seu estudi, situà les pintures de Sant Climent de Taüll dins d’un context estrictament pirinenc, i fou el primer que posà en valor la inscripció de la columna per datar-les. El mateix any, Charles Louis Kuhn, deixeble de Post, elaborà una ànalisi del context històric molt acurada i incidí, de nou, en qüestions iconogràfiques.

No fou fins als anys cinquanta que sorgiren noves orientacions metodològiques. Josep Gudiol Ricart i Walter Cook elaboraren un mètode de tipus biogràfic per tal d’atribuir obres a mestres. A Europa, no obstant, s’estudiaven els conjunts. André Grabar fou un dels estudiosos que més s’oposà a aquesta metodologia. Joan Sureda, per la seva banda, també intentà modificar aquesta manera de procedir.

Als anys seixanta i setanta segueixen estudiant-se les pintures. Otto Demus, bizantinista, negà cap traça de bizantinisme a Sant Climent. Joan Ainaud, en canvi, encetà una nova via d’estudi
desconeguda fins llavors, l’ànalisi dels promotors. Marcel Durliat, per altra banda, es proposà interpretar l’obra en conjunt.

Antoni Pladevall, a la dècada dels noranta, qüestionà la funció de l’església i proposà que podia tractar-se d’un nucli monàstic.

La Dra. Guardia finalitzà la seva intervenció afegint que, entre les publicacions dels darrers anys, l’obra d’Anke Wunderwald, un detallat estat de la qüestió, destaca per la seva exactitud i minuciositat.

Finalitzada l’explicació, es donà pas al torn de preguntes dels assitents.

diumenge, 4 de març de 2018

(2018-02-26) La façana de Ripoll o la utilització político-religiosa de l'art medieval (S.XII-S.XXI)

El passat dilluns dia 26 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la segona de les conferències del cicle «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC».

Davant d’una seixantena de persones, el Dr. Xavier Barral impartí la conferència “La façana de
Ripoll o la utilització politico-religiosa de l’art medieval (SXII-SXXI)”.

El Dr. Barral plantejà tot un seguit de reflexions que, si bé ell va centrar en la façana de Ripoll,
es podien estendre a qualsevol monument medieval.

Va partir de la base que no existeixen (o no s’han trobat) documents que permetin parlar  objectivament de la construcció de la façana. Per fer tota la dissertació es va ajudar d’exemples molt clarificadors .

La de Ripoll és la façana d’una església que va ser totalment reconstruïda durant el SXIX seguint el pensament i les necessitats de qui era l’encarregat de la restauració o de les autoritats que ho promovien. En general, els restauradors-reconstructors eren molt responsables i es documentaven abastament però, en moltes ocasions, ho feien seguint altres edificis perquè del que s’havia de restaurar no existia cap dada (o molt poques) amb la qual cosa el resultat no té perquè semblar-se a l’original.

En un moment donat, el conferenciant preguntà: es pot considerar que l’església és un edifici
del SXII o bé s’hauria de dir que és del SXIX? Convenientment adaptada, aquesta frase es pot
aplicar a molt d’altres indrets.

El Dr. Barral també plantejà que cap anàlisi d’època posterior a la construcció inicial és “neutre
i objectiu” perquè, per decidir quin edifici es reconstrueix i quin no, intervenen unes causes
que, el més segur, no són les que van promoure la construcció inicial.

Pel que fa a la façana: es construeix en estil romànic quan ja havia entrat el gòtic (feta en un
estic “antic”), la veiem sense pintura la qual cosa li fa perdre molta expressivitat, degut al mal
de la pedra s’ha fet malbé la capa superior de les figures (aquella que conté el retocs finals de
l’artista escultor) i no hi ha documentació. Conclusió: la intenció dels promotors de la façana
continua sent un misteri però el Dr. Barral ens va permetre gaudir d’una estona molt agradable
i enriquidora.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.

dilluns, 26 de febrer de 2018

(2018-02-24) Visita de l'església i de les dependències claustrals del convent de Sta. Anna, de l'Orde del San Sepulcre

El dissabte dia 24 de febrer de 2018, un grup d’unes 40 persones d’AAR, visitàrem l’església de Santa Anna de Barcelona. El Dr. Joan Valero, encarregat de les explicacions, inicià el recorregut davant la façana de l’església tot indicant que la majoria de les datacions han estat fetes de manera indirecta donat que hi ha molt poca documentació.

El Dr. Valero començà per parlar de la Instauració de l’Orde del Sant Sepulcre a Barcelona i de la
construcció de l’església de Santa Anna. Fou una canònica agustiniana.
El recinte eclesiàstic constava en total de cinc espais: església, claustre, casa del prior, casa dels canonges i noviciat. Els tres últims desapareguts en l’actualitat.

Observàrem la façana actual (gòtica), molt senzilla, pràcticament sense decoració. A continuació es visità l’església que fou construïda al S. XII amb planta de creu grega però al S. XIII s’amplia, es canvia la volta original i s’afegeix un tram a un dels braços per formar la nau. 
Segons els documents existents hi havia cinc altars: Sant Joan, Sant Jaume, Esperit Sant, Sant Miquel i altar Major. 

Durant el S. XV s’hi realitzaren moltes obres. Es refan les capelles de Sant Miquel i Sant Joan (actualment només en queda l’entrada), es col·loca el retaule de l’altar Major (de Bartolomé Bermejo) i s’arregla la capella dels Perdons. També es fa la sala capitular i es reconstrueix el nou claustre gòtic,  erigit en substitució del romànic, que fou la cloenda de la visita matinal.


divendres, 23 de febrer de 2018

(2018-02-19) No tan lombarda. Òptiques canviants sobre la catedral de la Seu d'Urgell

El passat dilluns dia 19 de febrer de 2018, a la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc l’inici del cicle de conferències (XXXII) que cada curs acadèmic organitza
Amics de l’Art Romànic. Enguany porta el títol genèric «Les obres Mestres del Romànic Català.
Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC» i la primera de les
xerrades va ser “No tan lombarda. Òptiques canviants sobre la catedral de la Seu d’Urgell” i
la va impartir el Dr. Gerardo Boto (UdG i projecte TEMPLA).

El Dr. Graupera, com a secretari de l’entitat, presenta el cicle. Després d’agrair als assistents la
seva presència, comentà que se celebra el 40 aniversari de l’entitat, recordà com va ser
fundada i les seves aspiracions d’ajudar a un major coneixement i difusió de l’art medieval en
general i del romànic en particular. Seguidament presentà el Dr. Boto, al qual li agraí la seva
reiterada col·laboració científica amb AAR.

Es pot dividir la xerrada del Dr. Boto en tres punts. El primer es pot aplicar a tots els edificis
antics i restaurats i fa referència a la necessitat de distingir quina part del que es veu en
l’actualitat correspon a l’edifici originari i quina és fruit de la restauració (més o menys
afortunada).

En el segon punt, el més extens, el Dr. Boto explicà àmpliament tots els estudis que s’han fet i
que semblen indicar que el terme “mestres llombards” que s’interpretava com una referència
geogràfica, per una transliteració, podria fer referència a “mestre d’obres” que és el que
significa el terme lambard. El nom Raimon Lambard (últim arquitecte conegut de la Seu) seria
Raimon el mestre d’obres.

Els mateixos estudis condueixen a considerar la Seu dins d’un conjunt episcopal format per
diverses esglésies i edificis, que permetrien rituals litúrgics molt importants.
L’últim del punt serví per argumentar com alguns dels elements arquitectònics descoberts es
poden interpretar com a necessaris per a les manifestacions litúrgiques (amb so i llum) que es
durien a terme a la catedral.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.
dimecres, 14 de febrer de 2018

(2018-02-12) Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d'una col·laboració

El passat dilluns dia 12 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la conferència “Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d’una
col·laboració” que anà a càrrec del Dr. Joaquim Graupera i comptà amb la presència dels nets
d’En Josep Goday.

El Dr. Graupera, després d’agrair els assistent la seva presència, comentà que la xerrada era la
repetició de la realitzada per ell mateix a Mataró dins dels actes commemoratius de l’Any Puig
i Cadafalch i que la dividiria en 5 punts.

En el primer d’ells, el ponent explicà els antecedents familiars i culturals de Josep Goday, incidint
que aquest fou, fonamentalment i bàsica, un arquitecte. Aquesta afirmació portà al segon punt
on explicà els seus començaments  com a deixeble de Puig i Cadafalch i, més tard, com a
col·laborador. El conferenciant comentà alguns dels projectes realitzats i alguns de preparats
que no es van arribar a dur a terme.

El tercer punt feu referència al projecte comú pel que fa a la història de l’art medieval, posant èmfasi en que el deixeble seguí el mateix mètode de treball (inclòs el treball de camp) que el seu mestre.

El quart punt es pot considerar una conseqüència del tercer pel que fa a viatges a la recerca d’obres medievals si bé no es coneixen quaderns de Josep Goday que facin referència a aquestes anades.

Finalment, en l’últim punt, comentà la seva labor com a dissenyador d’espais museístics com, per exemple, pel que fa referència a la museïtzació de les pintures romàniques.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.dimarts, 6 de febrer de 2018

(2018-02-05) Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó

El passat dilluns dia 5 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la presentació de les Actes del Simposi Internacional “Les pedreres
medievals a la Corona d’Aragó” del qual Amics de l’Art Romànic (AAR) en fou l’entitat
organitzadora.

Començà l’acte el Dr. Joan Valero qui comentà les dues línies d’actuació cabdals d’AAR: la
investigació i la divulgació.

A continuació, la presidenta de l’entitat, la Dra. Francesca Español, donà la benvinguda als
assistents i presentà el Dr. Jordi López encarregat de la xerrada.

El Dr. López donà les gràcies a AAR per haver-lo convidat, felicità l’entitat per haver posat en
valor un tema tan poc conegut i estudiat com són les pedreres i dividí la presentació en dues
parts. En la primera comentà breument cadascun dels articles que formen les actes tot
remarcant que el conjunt d’escrits permet una visió de les pedreres des de vessants molt
diferents i que es complementen.La segona part serví per presentar diferents pedreres
tarragonines (el Mèdol és la més coneguda però no l’única existent), des d’on i com s’havien
transportat, quina utilitat se’ls havia donat i les diferents reutilitzacions que aquests blocs de
pedra havien tingut al llarg dels segles.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.

divendres, 19 de gener de 2018

PROGRAMA D’ACTIVITATS CURS 2017 – 2018 GENER – JUNY

5 de febrer 2018, 19.00 hores.
Presentació de les actes del Simposi Internacional
«Les pedreres medievals a la Corona d’Aragó»
A càrrec del Dr. Jordi López Vilar, Investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica [ICAC] i
director del Butlletí Arqueològic de Tarragona.
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

12 de febrer de 2018, 19.00 hores
Conferència del cicle Romànic a l’abast
«Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d’una col·laboració»
A càrrec del Dr. Joaquim Graupera Graupera, AAR/ Institut d’Estudis Catalans
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

19 de febrer de 2018, 19.00 hores
XXXII Cicle de conferències. «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC»
«No tan lombarda. Òptiques canviants sobre la catedral de la Seu d’Urgell»
A càrrec del Dr. Gerardo Boto Varela, Universitat de Girona, Director del Projecte de Recerca Templa
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

24 de febrer de 2018
Sortida matinal
«Visita de l’església i de les dependències claustrals del convent de Santa Anna, de l’orde del Sant Sepulcre»
A càrrec del Dr. Joan Valero Molina, AAR/Institut d’Estudis Catalans
Lloc i hora de trobada: Davant de la porta principal de l’església, a les 10 del matí. (S’hi va per compte propi en transport públic).
Preu: 5 € per persona.
Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403
Inscripció prèvia: abans del 15 de febrer de 2018 a l’adreça bbetriu@iec.cat o bé al
Telèfon contacte: Blanca Betriu– 93.552.91.04
Nota: Repetició de la visita que va tenir lloc l’anterior novembre a petició dels socis que no van poder assistir a l’anterior.

26 de febrer de 2018, 19.00 hores
XXXII Cicle de conferències. «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC»
«La façana de Ripoll o la utilització politico-religiosa de l’art medieval (segles XII-XXI)»
A càrrec del Dr. Xavier Barral Altet, Universitats de Rennes i Venècia, Institut d’Estudis Catalans
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

5 de març de 2018, 19.00 hores
XXXII Cicle de conferències. «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC»
«Una aturada als Pirineus: Sant Climent de Taüll»
A càrrec de la Dra. Milagros Guardia Pons, Universitat de Barcelona, directora del Projecte de recerca Ars Picta
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

10 de març de 2018
Sortida matinal
«Visita al monestir de Sant Cugat del Vallès»
A càrrec del Sr. Albert Cortés Burón, Historiador de l’Art, AAR/Institut d’Estudis Catalans
Lloc i hora de trobada: Davant de la porta principal del monestir, a les 10 del matí. (S’hi va per compte propi en transport públic).
Preu: 5 € per persona.
Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403
Inscripció prèvia: abans de l’1 de març de 2018 a l’adreça bbetriu@iec.cat o bé al
Telèfon contacte: Blanca Betriu– 93.552.91.04

12 de març de 2018, 19.00 hores
XXXII Cicle de conferències. «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC»
«La Seu romànica de Girona: la resurrecció d’un monument oblidat»
A càrrec del Dr. Marc Sureda Jubany, Conservador del Museu Episcopal de Vic
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

19 de març de 2018, 19.00 hores
XXXII Cicle de conferències. «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC»
«La història historiada d’un paradigma arquitectònic: Sant Vicenç de Cardona»
A càrrec de la Dra. Francesca Español Bertran, Universitat de Barcelona, AAR/Institut d’Estudis
Catalans
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

24 de març de 2018
XXXII Cicle de conferències. «Les obres Mestres del Romànic Català. Commemoració dels 40 anys de la Societat Amics de l’Art Romànic/ IEC»
«Sortida: La Girona monumental d’època medieval»
A càrrec de la Dra. Francesca Español Bertran, Universitat de Barcelona, AAR/Institut d’Estudis
Catalans
Visita del monestir de Sant Pere de Galligants i del seu claustre. Exterior de Sant Nicolau. A Sant Feliu, a més de l’edifici, veurem el sepulcre gòtic de Sant Narcís, el Crist Mort atribuït a Jaume Cascalls i les restes del gran retaule major. A la catedral farem un recorregut per l’interior, pel claustre i ens aturarem al Museu per veure les obres mestres del romànic i del gòtic català que atresora (“Beatus”, “Brodat de la Creació”, “Mare de Déu de l’altar major”, “Bíblia bolonyesa de Dalmau de Mur”, “Escultures del sepulcre de Bernat de Pau”, les diverses peces d’orfebreria provinents de l’aixovar litúrgic de la catedral.
Lloc i hora de trobada: Ronda Universitat, entre plaça Universitat i carrer Balmes, a les 8 h del matí.
Preu: 43 € socis, 50 € no socis.
Inscripció i ingrés al compte: abans del 8 de març de 2018 (bbetriu@iec.cat).
Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403
IMPORTANT: Cal fer constar el nom i cognoms de la persona que fa l’ingrés i el nombre de
persones inscrites. És imprescindible dur el resguard de pagament el dia de la sortida.
Telèfon contacte: Blanca Betriu – 93.552.91.04

Del 30 de març al 2 d’abril de 2018
Viatge de Setmana Santa
«CLUNY I EL SEU INTERLAND. EL ROMÀNIC DEL CHAROLAIS - BRIONNAIS»
a càrrec del Dr. Joaquim Graupera, AAR/Institut d’Estudis Catalans i de la Sra. Rosa Martín,
AAR/Institut d’Estudis Catalans
Dia 30 març. Sortida en direcció a Macon, parada a dinar en ruta. Arribada a Macon,
allotjament a l’hotel i sopar. HOTEL IBIS STYLE MACON CENTRE
Dia 31 març. Esmorzar a l'hotel, visita a Cluny, dinar restaurant a Cluny, a la tarda visitar
Berzé-la-ville, Sologny i Chânes, sopar l 'hotel.
Dia 01 abril. Esmorzar a l'hotel, visitar durant el mati, Paray-le-Monial, Anzy-le-Duc, Semur-en
-Brionnais, dinar a restaurant , i a la tarda visitar Iguerande, Charlieu, Chatenneuf, Bois Sainte
Marie, sopar a l'hotel.
Dia 02 abril. Esmorzar a l'hotel, i ruta cap a Barcelona,
Dinar en ruta i arribada.
Lloc i hora de trobada: Ronda Universitat, entre plaça Universitat i carrer Balmes, a les 7 del matí.
Preu: 520 € socis, 570 € no socis (suplement habitació individual 126 €).
Inscripció i ingrés al compte: abans del 15 de març de 2018 (bbetriu@iec.cat).
Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403
IMPORTANT: Cal fer constar el nom i cognoms de la persona que fa l’ingrés i el nombre de persones inscrites. És imprescindible dur el resguard de pagament el dia de la sortida.
Telèfon contacte: Blanca Betriu – 93.552.91.04

9 d’abril de 2018, 19.00 hores
Conferència del cicle Gòtic a l’abast
«L’influenza catalana nei retabli della Sardegna»
A càrrec del Sr. Roberto Lai, historiador d’Ottana (Nuoro – Sardenya)
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

14 d’abril de 2018
«Dia del romànic».
IX Trobada d’Amics de l’Art Romànic de Catalunya
Organitza: Amics de l’Art Romànic del Bages
Pròximament s’informarà d’aquesta sortida en un programa a part.

30 d’abril de 2018, 19.00 hores
Conferència del cicle L’art cristià i els seus escenaris
«Etiòpia. Cristianisme pels 13 mesos de l’any. Art i natura»
A càrrec del Sr. Carles Lorenzo Bosquet, Ateneu Universitari Sant Pacià
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

7 de maig de 2018, 19.00 hores
Lliurament de la revista Lambard: estudis d'art medieval, Volum: 27: 2016-2017
i Conferència del cicle L’art cristià i els seus escenaris
«El tresor de la dinastia fatimita i la seva dispersió per l’Occident medieval»
A càrrec de la Sra. Laura Calzada Reig, Historiadora de l’art. AAR/ Institut d’Estudis Catalans
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona

19 maig de 2018
«Visita als monuments de l’Empordà: Sant Pere de Rodes; l’església i poblat de la Santa Creu i Sant Miquel de Fluvià».
A càrrec del Sr. Jordi Mota, historiador de l’art
Lloc i hora de trobada: Ronda Universitat, entre plaça Universitat i carrer Balmes, a les 7 del matí.
Preu: 43 € socis i 50 € no socis.
Inscripció i ingrés al compte: abans del 3 de maig de 2018 (bbetriu@iec.cat).
Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403
IMPORTANT: Cal fer constar el nom i cognoms de la persona que fa l’ingrés i el nombre de persones
inscrites. És imprescindible dur el resguard de pagament el dia de la sortida.
Telèfon contacte: Blanca Betriu – 93.552.91.04

2 i 3 de juny de 2018
Sortida de Final de curs
«Visita als monuments romànics del Pirineu: De Ripoll a Arles-sur-Tech i Sant Martí de Fonollar».
A càrrec de la Dra. Francesca Español Bertran, Universitat de Barcelona, AAR/Institut d’Estudis
Catalans
Dissabte matí: Sortida de Barcelona en direcció a Ripoll. Visita del monestir. L’església, la
magnífica portalada i les galeries d’època romànica i gòtica del claustre acabat de restaurar.
Dissabte tarda: Recorregut per Sant Joan de les Abadesses i visita de l’abadia i del seu
museu.
Diumenge matí sortida en direcció a Molló i l’abadia d’Arles-sur-Tech, un dels edificis
romànics més interessants de l’àrea pirinenca (església, pintures murals, claustre gòtic).
Dinar.
Diumenge tarda: Visita de l’església de Sant Martí de Fonollar i de les seves pintures romàniques i retorn a Barcelona.
Estada a l’Hotel-Restaurant La Trobada de Ripoll.
Lloc i hora de trobada: Ronda Universitat, entre plaça Universitat i carrer Balmes, a les 7 del matí.
Preu: 200 € socis i 225 € no socis (suplement habitació individual 20 €).
Inscripció i ingrés al compte: abans del 3 de maig de 2018 (bbetriu@iec.cat).
Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403
IMPORTANT: Cal fer constar el nom i cognoms de la persona que fa l’ingrés i el nombre de persones inscrites. És imprescindible dur el resguard de pagament el dia de la sortida.
Telèfon contacte: Blanca Betriu – 93.552.91.04

6 de juny de 2018.
Assemblea de socis
«Assemblea General Ordinària de Socis d’Amics de l’Art Romànic, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans.»
A les 18.30 hores, la primera convocatòria, i a les 19 hores, la segona convocatòria.
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

dijous, 11 de gener de 2018

(2018-03-30/04-02) SORTIDA SETMANA SANTA. «CLUNY I EL SEU INTERLAND. EL ROMÀNIC DEL CHAROLAIS - BRIONNAIS»

a càrrec de​l Dr. Joaquim Graupera i de la Sra. Rosa Martin, membres de la Junta d'AAR

Dia 30 març. Sortida en direcció a Macon, parada a dinar en ruta.
Arribada a Macon, allotjament a l'hotel i sopar. HOTEL IBIS STYLE MACON CENTRE

Dia 31 març. Esmorzar a l'hotel, visita a Cluny, dinar restaurant  a Cluny, per la tarda
visitar Berzé-la-ville, Sologny i Chânes, sopar l 'hotel.

Dia 01 abril. Esmorzar a l'hotel, visitar pel mati, Paray-le-Monial, Anzy-le-Duc, Semur-en -Brionnais,
dinar a restaurant , per la tarda visitar Iguerande, Charlieu, Chatenneuf, Bois Sainte Marie, sopar a l'hotel.

Dia 02 abril. Esmorzar a l' hotel, i ruta cap a Barcelona, Dinar en ruta i arribada.

Lloc i hora de trobada: Ronda Universitat, entre plaça Universitat i carrer Balmes, a les 7 del matí.

Preu:  520 € socis, 570 € no socis (suplement habitació individual 126 €).

Inscripció i ingrés en compte: abans del 15 de març de 2018 (bbetriu@iec.cat).

Número de compte: 2100-0963-64-0200096403. IBAN:ES2021000963640200096403

IMPORTANT: Cal fer constar el nom i cognoms de la persona que fa l’ingrés i el nombre de  persones inscrites.
És imprescindible dur el resguard de pagament el dia de la sortida.


Telèfon contacte: Blanca Betriu – 93.552.91.04


monestir de Cluny