divendres, 26 de maig de 2017

Assemblea General de Socis el proper dilluns 29 de maig

El proper dilluns, 29 de maig de 2017 a les 18’30 h. en primera convocatòria i a les 19’00 h. en segona convocatòria tindrà lloc l’Assemblea General Extraordinària de socis d’Amics de l’Art Romànic, filial de l’Institut d’Estudis Catalans als locals de l’Institut d’Estudis Catalans, Sala Pere i Joan Coromines, carrer del Carme 47, 08001 de Barcelona.

ORDRE DEL DIA

Assemblea General Extraordinària

Ordre del dia

1.- Renovació de la Junta Directiva segons els estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de Socis el 14 de juny de 1990 i ratificats pel Ple de d’Institut d'Estudis Catalans el 21 de maig de 1991, pel període 2017-2021.
La única candidatura presentada que s'ha presentat a votació és la integrada per:

Presidenta ........... Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta....... Sra. Rosa M. Martin Ros
Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorer..............  Dr. Joan Valero Molina
Delegat de l'IEC......  Dr.Antoni Pladevall i Font

Vocals:
- Sra. Laura Calzada Reig
Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
- Sr. Alberto Cortés Burón
- Sra. Olivia Riera Garriga 
Sra. Ma Teresa Serra Casserra

        
Assemblea General Ordinària

Ordre del dia

1.– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2.– Presentació o aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del curs 2016-2017
3.– Presentació o aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2016-2017
4.- Presentació o aprovació, si s’escau, del projecte d’activitats del curs 2017-2018
5.- Presentació o aprovació, si s’escau, del pressupost del curs 2017-2018.
6.- Precs i preguntesJoaquim Graupera i Graupera
               Secretari                                          
                                                                                                         Vistiplau
           Francesca Español i Bertrán

                          Presidenta